Περιβαλλοντικες Επιθεωρησεις

 

Οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να αναγνωρίσει την επίπτωση που έχει στο περιβάλλον. Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει και για να προσδιορίσει πως μπορεί να βελτιώσει το περιβαλλοντικό της προφίλ και να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

 

 

  • AG ADVENT παρέχει τους παρακάτω τύπους επιθεώρησης:

 

 

  • Υπευθυνότητας: Καθορίζεται αν και με ποιον τρόπο εφαρμόζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία και οι απαιτήσεις ενός ΣΠΔ.

 

 

  • Διαχείρισης: Διαπιστώνεται ο τρόπος με τον οποίο επιτυχαίνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι

 

 

  • Καθορισμός δράσεων: Εστιάζεται στην επίδοση της εταιρείας σε ένα συγκεκριμένο πεδίο.

 

 

  • Συμβουλευτικής: Αναγνώριση των χαρακτηριστικών της επιχείρησης και πρόταση για τον κατάλληλο συνδυασμός ενός ΣΠΔ ή οποιασδήποτε άλλης πρακτικής.

 

 

Μια επιθεώρηση μπορεί να περιέχει στοιχεία και από τους τέσσερις τύπους επιθεωρήσεων και συνοδεύεται από την αντίστοιχη έκθεση (συμμόρφωσης – απολογισμού, - αξιολόγησης – συμβουλευτικής).